תקנון כרטיסי מתנה

תקנון גיפט קארד

תקנון רכישת גיפט קארד -כרטיס מתנה
מועד התחולה- 5 באפריל 2022

רכישת כרטיס מתנה
תנאים אלה יחולו על עסקה לרכישת כרטיס מתנה- גיפט קארד ("הכרטיס" או "כרטיס המתנה") (להלן: "העסקה"/"רכישת כרטיס המתנה") באמצעות אתר מורנה מעצבים (להלן: "האתר") מחברת מורנה מעצבים בע"מ  ח.פ514691237 מרחוב דרך בן צבי 84 תל אביב יפו, ישראל (להלן: "מורנה"), תנאים אלה יחולו עלייך רוכשת הכרטיס (להלן: רוכשת הכרטיס") ו/או על מקבלת כרטיס המתנה- האוחזת בכרטיס (להלן: "האוחזת בכרטיס"), הכל לפי העניין והקשר הדברים. תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים, מדיניות המשלוחים וההחזרות ומדיניות הפרטיות באתר.
תנאי ראשוני לביצוע העסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן: ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט (ייתכנו שינויים ברשימת כרטיסי אשראי זו) וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. כן הינך מצהירה כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
לשם ביצוע רכישת כרטיס מתנה באתר יהיה עלייך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר (להלן: "פרטים אישיים"). כן יהיה עלייך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עלייך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח למורנה מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטייך. 

 • כן יהא עליך ליתן פרטים אישיים של האוחזת בכרטיס.
 • החיוב יבוצע בתשלום אחד או יותר, לפי בחירתך, ובכפוף לתנאי חברת האשראי. באם בעת ביצוע העסקה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי ו/או באם העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לא תגרמי לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, מורנה תהא רשאית לבטל את העסקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מורנה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוחה לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים חשש לניצול לרעה של הרכישה on line.     
 • לאחר השלמת ביצוע העסקה, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.
 • בעצם ביצוע העסקה הינך מצהירה כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את העסקה.

 1. תנאי השימוש בכרטיס


 • האוחזת בכרטיס/רוכשת הכרטיס תוכל לרכוש אך ורק מוצרים הנמכרים באתר מורנה באמצעות הכרטיס.
 • מורנה תהא רשאית להפסיק ו/או לחסום בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ביצוע רכישה באמצעות כרטיס המתנה ו/או לבטל את העסקה, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובין היתר בנסיבות הבאות:
 • באם לדעת מורנה רוכשת הכרטיס ו/או האוחזת בכרטיס מסרה פרטים שגויים במתכוון.
 • באם רוכשת הכרטיס ו/או אוחזת בכרטיס עשתה שימוש ו/או בצעה מעשה (ו/או מחדל) בניגוד לתנאי השימוש ו/או לתנאי התקנון ו/או בניגוד לכל דין ו/או באופן העלול לגרום להפרעה (או פגיעה) לשירותי מורנה ו/או ללקוחותיה.
 • באם רוכשת הכרטיס ו/או אוחזת הכרטיס הפרה תנאי מתנאי השימוש בכרטיס.
 • באם חברת האשראי הגבילה או חסמה את רוכשת הכרטיס לשימוש בדרך כלשהי.
 • אין בהפסקה ו/או בחסימה ו/או בביטול כרטיס המתנה בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מורנה ו/או צד ג' בהתאם לדין. 
 1. אופן ביצוע העסקה 
 • כרטיס המתנה ימכר באתר. בעת המכירה יהא על רוכשת הכרטיס למלא את הפרטים  בהתאם לפירוט הנדרש באתר בעת ביצוע העסקה.
 • באם חברת האשראי לא אישרה את העסקה תודיע על כך מורנה לרוכשת הכרטיס. על רוכשת הכרטיס להתקשר טלפונית למורנה לצורך הסדרת ביצוע העסקה. רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה יהא תוקף לכרטיס המתנה.
 • מורנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כמות כרטיסי המתנה הניתנים לרכישה. למורנה שיקול הדעת הבלעדי לכך וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.
 • רוכשת כרטיס המתנה תישא בעלות בה בחרה בגין שווי הכרטיס. שווי כרטיס המתנה כולל מע"מ בהתאם לדין. 
 1. מימוש כרטיס המתנה 
 • תוקף כרטיס המתנה הינו עד 24 חודשים מיום אישור ביצוע העסקה. באחריות האוחזת בכרטיס המתנה/רוכשת כרטיס המתנה לפי העניין, לממש את כרטיס המתנה לא יאוחר מתום מועד זה. לאחר מועד זה לא יהא לכרטיס המתנה כל ערך ו/או כל תוקף. לא ינתן החזר כספי ו/או תמורה אחרת ו/או פיצוי בשל אי מימוש כרטיס המתנה עד תום מועד זה.
 • כרטיס המתנה מזכה את רוכשת הכרטיס או האוחזת בכרטיס לרכוש את מוצרי מורנה באתר האינטרנט מורנה בלבד וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו.
 • לא ניתן להמיר את כרטיס המתנה למזומן.
 • מומש כרטיס המתנה ברכישת מוצרים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בכרטיס המתנה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, תהא האוחזת בכרטיס המתנה או רוכשת כרטיס המתנה לפי העניין, זכאית לקבל את העודף הכספי.
 • מימוש הכרטיס יהא בהתאם לכל דין.
 • לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה לצורך תשלום חוב קודם למורנה.
 • לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס המתנה בגין עלויות טיפול ומשלוח. 
 1. מדיניות ביטול העסקה והחזרת מוצרים


 • רק רוכשת כרטיס המתנה תוכל לבטל את רכישתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. לצורך ביטול העסקה על רוכשת כרטיס המתנה לפנות למורנה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שלא נעשה בכרטיס המתנה שימוש. עם ביטול העיסקה מורנה תגבה מרוכשת כרטיס המתנה דמי ביטול של 5% משווי הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. באם מורנה תחויב על ידי חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה, מורנה תהא רשאית לחייב את רוכשת כרטיס המתנה בגין תשלום זה. לאחר ביטול העסקה יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי.            
 • באם ברצונך לבטל את העסקה, תוכלי לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:
 • באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@morenad.co.il
 • באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון: 03-6813029 שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 9.00-16.00.
 • עם ביטול העסקה, כרטיס המתנה יבוטל. לא יהא לו כל תוקף ולא יהא ניתן לממשו.
 • לא תהא זכות ביטול והחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות כרטיס המתנה. 
 1. אחריות למוצרים
  האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה
 2. מדיניות הפרטיות 
 • על ביצוע העסקה תחול מדיניות פרטיות כמפורסם באתר. נא קראי בעיון מדיניות הפרטיות כמפורסם באתר.
 • מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וכן חלק בלתי נפרד מרכישת גיפט קארד באתר וחלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן ביצוע העסקה וכן על מידע שנאסף אודותייך בזמן שאת גולשת באתר.
 • המשך השימוש באתר וביצוע העסקה מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.   
                 
 1. הסרה ממאגר המדוורים (רשימת תפוצה)
  להסרה מידית ומהירה מהמאגר ללא צורך בפנייה אלינו- באמצעות הקישור המצורף לכל דיוור שנשלח בדוא״ל או באמצעות הקישור המצורף לכל הודעת מסרון לטלפון הנייד.
 2. הגבלת אחריות
  בשום מקרה, מורנה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. כמו כן, מורנה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל. 
 • מורנה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.
 • במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי מורנה, וכל טעות אחרת, תהא מורנה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.
 • מורנה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכימה לכך כי מורנה תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.
 1. דין ומקום שיפוט
  על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל. 
 1. כללי
   
 • מורנה תהיה זכאית לבטל כל עסקה /הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.
 • למורנה שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.
 • אי שימוש בזכות המוקנית למורנה על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
 • בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיי זכאית, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיחי את תביעתך בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת למורנה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאית להשבה.
 • מובהר כי אם הוראה מתוך התנאים המפורטים בתקנון זה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.
 • כרטיס המתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986.
  בתקנון זה לשון נקבה גם לשון זכר ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.
  ט.ל.ח
  מורנה מעצבים בע"מ

  אין באמור לעיל בכדי למצות זכויות של חברת מורנה מעצבים בע"מ או לגרוע מכל סעד משפטי שחברת מורנה  מעצבים בע"מ זכאית לו.
  חוות דעת של לקוחות